واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریزمدیر عامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری مهدی مهرداد

ما معتقد یم  در عصری که اقبال عمومی به شهر نشینی مدرن فزونی گرفته توسعه شهر ها همواره با ایجاد مشاغل جدید همراه است و تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهر وندان یکی از اهداف برنامه ریزان شهری است وچگونگی خدمات رسانی به برنامه ریزی مدیران شهری  بستگی دارد، هر چه میزان همدلی ، همکاری و همسویی مسولان شهری الخصوص در مدیریت شهری بیشتر باشد راه ایجاد رفاه برای شهروندان  هموار تر خواهد بود.
معاون اداری و مالی

مجید رشتبریان
معاونت اداری مالی با هدف مدیریت وتنظیم ساختار اداری مالی  مجری اداری ، پرسنل واستخدامی برابرنظام نامه های سازمان وهمچنین ارائه وپیشنهاد دهنده طرح ها و دستور العملهای نوین از طریق کنکاش با مسئولین اجرایی و همچنین وظیفه محاسبه وپرداخت ، رسیدگی به کلیه عملیات مالی برابر ضوابط ومقررات ، تهیه وتنظیم و کنترل بودجه وصورتهای مالی  و تهیه گزارش های مالی برای ارائه به سلسله مراتب مدیریتی سازمان را دارد.
معاون فنی واجرایی
عبداله قليپور 
معاونت فنی واجرایی در راستای اهداف و عملکرد سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری با کمک ابزارهای مدیریتی نوین اقدام به برنامه ریزیهای فنی واجرایی درجهت مدیریت صحیح میادین میوه وتره بار و خشکبار شهر تبریزو ساماندهی مشاغل شهری در قالب شهرکهای مشاغل  وبازارچه های محلی ، هفته بازار ها ، بازار خودرو، کیوسک های سطح شهر ...... در راستای اهداف راهبردی وسیاست گذاری سازمان مینماید. معاونت بازرگانی وبهر ه برداری  وحید عزیزی
حراست

نام ونام خانوادگی: محمد زارع


مدیر بازرسی علیرضا نعمتی
   
مدیراموراداری

 محمد سالک
مدیرامور اداری مجری آیین نامه های استخدامی ومقررات مربوطه ، ایجاد تمهیدات لازم جهت  رفاه وآسایش    پرسنل اداری ، حفاظت از اموال وساختمان اداری ، نظارت وکنترل و رسیدگی به مسایل وامورات اداری پرسنل سازمان ، صدور انواع گواهی و انجام مکاتبات پرسنلی برابر با مقررات وضوابط اداری می باشد
مدیر امور مالی


ایرج عبدی

مدیر امور مالی طبق اصول و اهداف راهبردی ، وظیفه  ببه روز رسانی  کلیه اسناد مالی وکاربردی سازمان ، به روز رسانی وتطبیق بودجه سازمان  با دفاتر سازمان ، تلاش و پی گیری مستمر  جهت وصول درآمد سازمان ، تلاش برای صرفه جویی در هزینه های سازمان را دارد.از زیر مجموعه های این مدیریت می توتنم به واحد در آمد ، اموال وانبار که هر کدام وظایف مخصوص به خود را دارند نام برد
 روابط عمومی 

پرویز درویش زاده

امور فرهنگی مسئولیت ترویج فرهنگ دینی واحیاء شعائر مذهبی مطابق با دین مقدس اسلامی در حوزه فعالیت خود با استفاده از ظرفیتها وقابلیتهای سازمان می باشد .بر این اساس برحسب نیاز فرهنگی اقدام به برگزاری نمایشگاهای مذهبی ، نصب پلاکاردها ، بنرهای مذهبی
و برگزاری مسابقات فرهنگی در ایام و مناسبتهای طول سال را دارد.مسئول حسابدار
ی
  


  فرهاد هدایی پور

مدیر حسابداری مسول پی گیری  و نظارت بر صورتهای مالی سازمان توسط حسابرس مستقل و کلیه صورت حسابهای بانکی  وصدور اسناد  اطلاع لازم برای آنها در جهت تطبیق بودجه سازمان با دفاتر سازمان می باشد
 از زیر مجموعه های حسابداری می توان به واحد تهیه وتنظیم اسناد  اداری وحقوق دستمزد پرسنل و واحد اعتبارات که متصدی اعتبار بخشی به اسناد مالی را دارد ودر آمد که مطالبات اداری را برعهد دارد وکارپردازی که مسول تهیه وخرید اقلام وتجهیزات مورد نیاز اداری را عهده دار میباشد
                             تنظیم اسناد مالی

خانم صفری
  اعتبارات

          
  محمود یوسف زادهکارپردازی
 
 
 محمودصابری     
            

مسئول اموال
  
  
 رحيم سليمي
   

مسئول امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعی
 واحد کامپیوتر مجری طرح های اتوماسیون اداری و انفورماتیک برابر با برنامه ها  وسیاستهای شهرداری تبریز در راستای سیتم یکپارچه شهرداری  الکترونیکی و شهروند الکترونیکی اقدامات لازم وبرنامه ریز شده توسط متولی این امر ( سازمان فناوری) را دارد.مسئول امور كيوسك و در آمد

 

 حسین جعفرزاده

کنترل ونظارت بر فعالیت کیوسک های سطح شهر  وعقد قرارداد با کیوسک داران  ، وصول اجاره بها از آنها ، همکاری با امور حقوقی سازمان جهت  اخذ حکم قضایی برای خاطیا ن احنمالی کیوسکهای سطح شهر، شناسایی محل بلامانع جهت استقرار کیوسک ها  بر عهده این واحد میباشد که خود این واحد از زیر مجموعه های معاونت فنی اجرایی سازمان میادین است.


امور میادین   
     حسين صدر آرا   
 کنترل و تنظیم عملکرد میادین میوه وتره بار   وخشکبار شهر تبریز وهمچنین بازار چه های محلی سطح شهر و هفته بازار ها وبازار خودرو بر عهده این واحد میباشد.


مسئول میدان بزرگ میوه و تره بار و خشکبار 1 و 2
ناصر انگوری

مسئول امور بازارچهالهوردی اسماعیلیسرپرست پایگاه مقاومت سازمان میادین

مهدی مهرداد

 

امور مشارکت و پیگیری

مشاور حقوقی امیر ربیعی
رسیدگی به اسنادو مدارک حقوقی سازمان در خصوص امورات قضایی ، نظارت بر انواع قراردادهای سازمان از نکته نظر و مسایل
حقوقی  هماهنگی با سازمان در جهت پی گیری  پروندهای قضایی بر عهده مشاور حقوقوی می باشد

مدیر عمران
ياشار پيوندسردرودي


امور قراردادها واملاک


شهرام احمدی


پی گیری کلیه قراردادها ومشارکتها در مورد پروژه های مربوط به سازمان ، انجام مراحل ارزیابی و قیمت گذاری  املاک و سایر مستغلات سازمان بر عهده این واحد می باشدمسئول دبیر خانه

خانم محمديان
                                                                                       
دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روشهای تدوین شده و معین عهدار گردیده و مکاتبات و مراسلات اداری  ومراقبت بر حسن جریان گردش نامه های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان انجام میدهد

مسئول ساماندهی مشاغل شهری    غلامحسن حاتمیمسئول نظارت و تنظیم بازار

اسماعیل بهادری