معاونت ها


معاون اداری و مالی


جعفر امینی


معاون بهره برداری و بازرگانی


وحید عزیزی
معاون فنی و اجراییعبدالله قلی پور