واحد سازمانی
ابراهیم محمدی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:محمدی
سمت سازمانی :مدیر عامل شماره تماس :
مدیر عامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : محمدی