واحد سازمانی
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:امینی
سمت سازمانی :معاون اداری و مالی شماره تماس :33282015
معاونت مالی اداری سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
نام : جعفر
نام خانوادگی: امینی