واحد سازمانی
جعفر امینی
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:امینی
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :33282015
معاونت مالی اداری سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
نام : جعفر
نام خانوادگی: امینی