واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:محمودی
سمت سازمانی :دفتر مدیر عامل , کارپردازی شماره تماس :