واحد سازمانی
نام کارمند :نادر نام خانوادگی:محمودی
سمت سازمانی :روابط عمومی شماره تماس :33281848
مدیر روابط عمومی سازمان میـادیـن و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کلانشهر تبریز