واحد سازمانی
ایرج عبدی
نام کارمند :ایرج نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :امور مالی شماره تماس :