واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:سلیمی
سمت سازمانی :انبار و اموال شماره تماس :