واحد سازمانی
محمود یوسف زاده
نام کارمند :محمود نام خانوادگی:یوسف زاده
سمت سازمانی :اعتبارات و بودجه , تنظیم اسناد حقوق و دستمزد شماره تماس :