واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:جعفرزاده
سمت سازمانی :امور اداری , امورکیوسک شماره تماس :