واحد سازمانی
نام کارمند :عبدالله نام خانوادگی:قلیپور
سمت سازمانی :معاون فنی و اجرایی شماره تماس :32895964