واحد سازمانی
نام کارمند :اللهوردی نام خانوادگی:اسماعیلی
سمت سازمانی :امور بازارچه ها شماره تماس :