واحد سازمانی
اسماعیل  بهادری
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:بهادری
سمت سازمانی :اداره میادین و بازارچه ها شماره تماس :