واحد سازمانی
غلامحسن حاتمی
نام کارمند :غلامحسن نام خانوادگی:حاتمی
سمت سازمانی :امور سرمایه گذاری و مشارکت شماره تماس :