واحد سازمانی
نام کارمند :فیروز نام خانوادگی:سلمانپور
سمت سازمانی :روابط عمومی شماره تماس :33281848