معاونت ها


معاون اداری و مالی


جعفر امینی

سرپرست معاونت فنی و اجراییمحمدحسین کوه کمری