واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریز

 


 

 
مدیر حراست

رضا فرشیدنیامدیر بازرسی

خلیل فلاحتی---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مسئول ارتباطات

 

نادر محمودی


رئیس دفتر مدیرعامل


 
صادق محمدیان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
امـــور مالــی

   
ایرج عبدیحسابداری
  

  فرهاد هدایی پور

 اعتبــارات و بودجه

          
  محمود یوسف زاده

 

مسئول انبار و اموال
  
  

نادر نوری


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سرپرست امور حقوقی و املاک

یوسف ابراهیمیان


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سرپرست اداره میدان مرکزی میوه وتره بار ناصر انگوری