معاونت ها


معاون مالی و اقتصادی

جعفر امینی


معاونت فنی و اجرایی