درباره سازمان

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز،  طبق موارد مندرج در اساسنامه و براساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتادویک قانون تشکیلات وظایف و انتصابات شوراهای اسلامی کشور در سال 71 تأسیس و در سال 78 اساسنامه آن توسط وزارت کشور تصویب و وابسته به شهرداری می باشد.دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق مفاد مواد اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و عرضه توزیع میوه مصوب سال 1358 و آئین نامه های اجرائی مربوط طبق اصول بازرگانی اداره می شود.هدف از تشکیل سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه وتوزیع  میوه وتره بار و فرآمردهای کشاورزی  درجهت حمایت از تولید کنندگان ( با الویت  فعالیتهای کشاورزی - باغی )  میباشد . تا بتواند مسیر حرکت  محصولات مذکوررا از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید و همچنین سازمان دادن به مشاغل شهری  با رعایت طرح های جامع ، تفصیلی  ومقررات موضوعه است.

ارکان سازمان:

الف- شورای سازمان

ب- هیت مدیره سازمان

ج- مدیر عامل سازمان


د- حسابرس( بازرس)


اعضاء شورای سازمان :


الف- شهردار تبریز به عنوان( رییس شورا)

ب- معاون خدمات شهری شهرداری تبریز (عضو شورا)

ج- سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تایید استاندار(عضو شورا)


اعضاء هیت مدیره سازمان :
 

الف- معاون خدمات شهری شهرداری تبریز (عضو اصلی و رییس هیت مدیره)

ب- دو نفر کارشناس خبره وآگاه به مسائل مربوط با پیشنهاد شهردار وتصویب شورا و حکم رییس شورا(عضو هیت مدیره)

ج- یک نفر عضو علی البدل

 مدت ماموریت اعضای هیت مدیره چهار سال می باشد که تجدید انتخاب آنان  بلامانع می باشد.


مدیر عامل سازمان :
 

 مدیرعامل بالاترین مقام اداری واجرائی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی ونظارت داشته و مسئول جریان امور و منافع و سرمایه  واموال و دارائی سازمان  واجرای  مفاد اساسنامه و  مصوبات شورا و هیت مدیره سازمان می باشد ودر مقابل این دو مرجع مسئول است.