مزایده ومناقصاتآگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد مغازه های بازارچه ستارخان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد یکسال شمسی  می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها از سه شنبه مورخه 26/6/92 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه  مورخه 7/7/92 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخه 8/7/92  مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 26/6/92


شمس الله فیروزیان -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز آگهی مزایده


به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بازارچه های میثاق باغمیشه و یاغچیان را از طریق برگزاری مزایده به مدت سه سال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد سه سال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها از 7/5/92 مورخه 20/5/92  تا آخر وقت اداری روز یکشنبه  مورخه 20/5/92 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخه 21/5/92  مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 7/5/92


شمس الله فیروزیان -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


       
 

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد 1- عواید ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار -2- مرکز خرید و فروش خودرو سبزه میدان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها از شنبه مورخه 14/2/92 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه م��رخه 25/2/92 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/13 روز پنجشنبه مورخه 26/2/92 مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 14/2/92

شمس الله فیروزیان -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز 
آگهی مزایده

 

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید باسکول 60 تنی میدان بزرگ را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

1- مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد.

2- مدت قبول پیشنهادها از روز شنبه مورخه 7/11/91 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 18/11/91 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/13 روز پنجشنبه مورخه 19/11/91 مفتوح خواهد شد.

3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.

4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

تاریخ انتشار : 7/11/91

 

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز

آگهی مزایده

 

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد غرفه های بازارچه ستارخان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

1- مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد.

2- مدت قبول پیشنهادها از روز دوشنبه مورخه 25/10/91 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 8/11/91 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخه 9/11/91 مفتوح خواهد شد.

3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.

4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

تاریخ انتشار : 25/10/91

 

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز
 


 آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ ستارخان

مرحله اول - نوبت اول و دوم

به استناد مصوبه شماره 83/94-15/1/90 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بهره برداری بازار خودرو را از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 23/3/90 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 مورخه 24/3/90 مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار :
مرحله دوم نوبت اول : 5/3/90
مرحله دوم نوبت دوم : 12/3/90
 علی اسکندرزاده -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز
 
            


  آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از بازار خودرو     
          
مرحله دوم - نوبت اول و دوم

به استناد مصوبه شماره 83/94-15/1/90 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بهره برداری بازار خودرو را از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 10/3/90 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 مورخه 11/3/90 مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار :
مرحله دوم نوبت اول : 24/2/90
مرحله دوم نوبت دوم : 31/2/90

 


علی اسکندرزاده -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز

به استناد مصوبه شماره 83/94-15/1/90 هیئت مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری ‏شهرداری تبریز، در نظر دارد بهره برداری هفته بازار سبزه میدان – مرکز خرید و فروش خودرو را از طریق برگزاری ‏مزایده به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.‏
‏1- مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد. ‏
‏2- مدت قبول پیشنهادها تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 18/2/90 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت ‏‏30/14 مورخه 19/2/90 مفتوح خواهد شد.‏
‏3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.‏
‏4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  ‏جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. ‏
‏5- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ‏ضبط خواهد شد.‏
‏6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد. ‏
‏7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.‏
‏8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. ‏

تاریخ انتشار :‏
مرحله اول نوبت اول 1/2/90 ‏
مرحله اول نوبت دوم 8/2/90‏علی اسکندرزاده -  مدیرعامل سازمان‏
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


                         
 

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار تأمین نیروی خدماتی
مرحله اول – نوبت اول و دوم
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

باستناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 83/5642-20/10/89 هیئت مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای واجد شرایط بشرح ذیل اقدام نماید.
1- مدت پیمان یکسال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها تا آخر وقت اداری مورخه 16/11/89 می باشد و پیش��هادها رأس ساعت 14:30 مورخه 17/11/89 مفتوح خواهد شد.
3- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در توانیر شمالی جنب آپارتمانهای گلپارک ساختمان سازمان میادین مراجعه و یا با شماره تلفن های 3282011-3282012 تماس حاصل فرمایند.
4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
5- واریزی مبلغ -/000/000/120 ریال جهت شرکت در مناقصه به شماره حساب 21/3250115698 بانک شهر شعبه شهرداری و یا با ارائه ضمانتنامه بانکی یا بنام سازمان.
6- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به تربیت به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تاریخ انتشار
مرحله اول نوبت اول : 26/10/89
مرحله اول نوبت دوم : 3/11/89

اسکندرزاده
مدیرعامل
                   
  آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از بازارچه محلی بیلانکوه
مرحله دوم – نوبت اول

به استناد مصوبه شماره 83/3068-31/5/89 هیئت مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، بهره برداری بازارچه از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد 4 سال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1/8/89می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 مورخه 1/8/89  مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار :
مرحله دوم نوبت اول 13/7/89
مرحله دوم نوبت دوم 20/7/89 - 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز                                                                  آگهی مزایده عمومی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد مجوز هیئت مدیره سازمان موارد ذیل را به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومی برابر شرایط زیر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مزایده : انبارعلوفه میدان دام.
2- واریز حداقل 5% مبلغ پایه مزایده برای هر مورد بعنوان سپرده شرکت در مزایده نقداً و یا ضمانت نامه بانکی بنام سازمان میادین شهرداری تبریز به حساب سازمان الزامی است ( پایه مزایده در اسناد مزایده درج شده است)
3- چنانچه برندگان اول تا سوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط می شود.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات مزایده تا آخر وقت اداری ساعت 30/14 مورخه 21/4/89 بوده و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
5- پرداخت هزینه آگهی های مزایده به عهده برنده نهایی می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده و به متقاضیان ارائه می گردد لذا متقاضیان و اجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی مزایده به آدرس : خ توانیر شمالی – جنب مجتمع مسکونی گلپارک- دبیرخانه سازمان میادین مراجعه نمایند.

مرحله اول نوبت اول 1/4/89
مرحله اول نوبت دوم 8/4/89


 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
 شهرداری تبریز

                                            آگهی مزایده عمومی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد مجوز هیئت مدیره سازمان موارد ذیل را به مدت یکسال و از طریق مزا������ عمومی برابر شرایط زیر به افراد حقیقی و ��قوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مزایده : بوفه میدان جدید دام – اصطبل و ورودیه میدان دام جدید.
2- محل نگهداری شبانه دام (اصطبل) و ورودیه میدان دام بصورت یکجا و بوفه بصورت مجزا واگذار می شود.
3- واریز حداقل 5% مبلغ پایه مزایده برای هر مورد بعنوان سپرده شرکت در مزایده نقداً و یا ضمانت نامه بانکی بنام سازمان میادین شهرداری تبریز به حساب سازمان الزامی است ( پایه مزایده در اسناد مزایده درج شده است)
4- چنانچه برندگان اول تا سوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط می شود.
5- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات مزایده تا آخر وقت اداری ساعت 30/14 مورخه 8/4/89 بوده و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
6- پرداخت هزینه آگهی های مزایده به عهده برنده نهایی می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده و به متقاضیان ارائه می گردد لذا متقاضیان و اجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی مزایده به آدرس : خ توانیر شمالی – جنب مجتمع مسکونی گلپارک- دبیرخانه سازمان میادین مراجعه نمایند.

مرحله دوم نوبت اول 20/3/89
مرحله دوم نوبت دوم 27/3/89

 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
 شهرداری تبریز

 


                              آگهی مزایده واگذاری عواید ورودیه میادین  میوه وسبزی وبا سکول  میدان تره بار وپارکینگ ستارخان
( مرحله اول- نوبت دوم)
 باستناد مصوبه 3830/83 ( 14/8/88)و3840/83 (16/8/88) هیت مدیره محترم سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری  شهرداری تبریز، این سازمان درنظر دارد عواید ورودیه میدان تره بار و با سکول میدان تره بار  وعواید ورودیه میدان سبزی و پارکینگ ستارخان  را بصورت جداگانه از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی و حقوقی به شرح ذیل واگذار نمائید.
1.    مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد
2.    مدت قبول پیشنهادات  تا آخر وقت اداری روز 12/10/88  می باشد و پیشنها د ها راس ساعت30/14
مورخه 12/10/88 در محل سازمان  با حضور اعضای کمیسیون معاملات سازمان مفتوح خواهد شد
3. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده میدان تره بار000/000/125 ریال  میدان سبزی000/000/80 ریال وبا سکول میدان تره بار 000/000/25 ریال وپارکینگ ستارخان 000/000/20 ریال
به شماره حساب 18/8772 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز و یا ضمانت نامه بانکی میباشد
4.  داوطلبان میتوانند  جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان  واقع در ولیعصر – خیابان توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک- ساختمان اداری سازمان  مراجعه نمایند
5. چناچه برندگان او ل و  دوم و سوم مزایده حاضر به عقد قراداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ظبط خواهد شد
6. هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد
7. سلیر اطلاعات وجزیات مربوطه  دراسناد مزایده مندرج میباشد
8. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است

تاریخ انتشار : مرحله اول – نوبت دوم29/9/88
مرحله اول-  نوبت دوم 29/9/88

                                                                                                                          
                                                                                           سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز


              فراخوان سرمایه گذاری ومشارکتی سازمان میادین
                                                                                (مرحله اول- نوبت اول)

سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری کلانشهر تبریز  به استناد مصوبههیئت مدیره به شماره 83/3829-12/8/88 و آئین نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های ذیل را بصورت مشارکتی به افراد حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نمای
-1-احداث میدان بزرگ میوه وتره بار و صنایع  جانبی در شرق تبریز
2- احداث فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ( سیتی سنتر)
3- احداث شهرک های ساماندهی مشاغل شهری وصنعتی.
4- احداث بزرگترین مرکز خرید وفروش خودرو.
5- احداث بازارچه های محلی عرضه میوه ، تره بارو فرآورده های کشاورزی ودامی ومایحتاج عمومی در نقاط مختلف شهر.
6- ساخت کیوسکهای مطبوعاتی و تنقلاتی  موجود سطح شهر بتعداد حدود 150 دستگاه.
 علاقمندان می توانند آمادگی خود را کتبا" تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 27/10/88 به سازمان میادین واقع در خیابان توانیر شمالی جنب آپارتمانهای گلپارک تقدیم نمایند.
سازمان میادین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
چاپ اول: 30/9/88          چاپ دوم: 7/10/88
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز                                                آگهی مناقصه
                                                         تعیین پیمانکار تامین نیروی انسانی ( مرحله اول -نوبت دوم)                          

سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز باستناد مصوبه شماره 83/4443-25/9/88هیت مدیره محترم سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی از طریق برگزاری مناقصه به شرکتها ی واجد شرایط بشرح ذیل ادام نماید.
1- مدت پیما ن یکسال شمسی می باشد
2- مدت قبول پیشنهادهاتا آخر وقت اداری مورخه 4/11/88 می باشدو پیشنهادها راس ساعت 14.30 مورخه 4/11/88مفتوح خواهدشد.
3-داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان توانیر شمالی  جنب آپارتمانهای گلپارک ساختمان سازمان میادین مراجعه ویا با شماره تلفن های 3281011و3281012 تماس حاصل نمایند.
4-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
5- واریزی مبلغ 100.000.000ریال ��هت شرکت در مناقصه به شماره حساب 877218 بانک سپه شعبه 29 بهمن ویا ارائه ضمانت امه بانکی بنام سازمان
6- چنانچه برندگان اول دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد
7- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد
8- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج میباشد.


                                                                

 سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز


آگهی مزایده
( مرحله اول-نوبت اول)
به استناد مصوبه 83/3827-14/8/88و 83/3020-18/8/88 هیت مدیره محترم سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز  این سازمان در نظر دارد محوطه هفته بازارسبزه میدان وهمچنین بازارچه بیلانکوه را   از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی وحقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1-مدت پیمان هفته بازار سبزه میدان یک سال شمسی وبازارچه بیلانکوه بمدت 5سال شمسی می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری روزدوشنبه مورخه 28/10/88 می باشد وپیشنهادات راس ساعت 15مورخه 28/10/88در محل سازمان مفتوح خواهد شد .
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده محوطه هفته بازار  100.000.000ریال وبازار چه بیلانکوه 60.000.000 ریال به حساب شماره 18/8772نزد بانک سپه شعبه 29بهمن تبریز و یا ضمانتنامه بانکی می باشد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده وتسلیم پیشنهادها به دبیر خانه سازمان واقع در ولیعصر –خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه ویا با شماره تلفن های 3282011-3282013  تماس حاصل نمایند .
5- چناچه برندگان اول، دوم وسوم مزایده حاضر به عقدقرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات وجزئیاات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
تاریخ درج درروزنامه فجرآذربایجان
مرحله اول–نوبت اول 7/10/88
مرحله اول–نوبت دوم 14/10/88

                                                                  
                                                                   سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
 
 منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
 مناقصات و مزایده ها
حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز، تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان و تعدادی از کیوسکهای گلفروشی

آگهی مزایده
حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز، تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان و ...

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز را بمدت 1 سال و تعدادی از کیوسکهای گلفروشی را بمدت 1 سال و تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان را بمدت 2 سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده قید شده در اسناد مزایده از ط
چهارشنبه دهم فروردين 1401
تعداد بازدید: 52
حق بهره برداری موقت از ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز

آگهی مزایده
حق بهره برداری موقت از ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد حق بهره برداری موقت از ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز را بمدت 1 سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده، قید شده در اسناد مزایده را از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی واگذار نماید.
چهارشنبه دهم فروردين 1401
تعداد بازدید: 25
آگهی مزایده

آگهی مزایده

حق بهره برداری موقت از تعدادی غرف و کانکس های میوه و محصولات کشاورزی و تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان
چهارشنبه دوازدهم خرداد 1400
تعداد بازدید: 79
مزایده نوبت دوم (حق بهره برداری موقت از بازارچه عرضه مایحتاج عمومی، محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی شهید صمدی)

آگهی مزایده ( مرحله دوم )
مزایده نوبت دوم (حق بهره برداری موقت از بازارچه عرضه مایحتاج عمومی، محصولات و فرآورده های کشاورزی و ...

حق بهره برداری موقت از بازارچه عرضه مایحتاج عمومی، محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی شهید صمدی - حق بهره برداری موقت از کیوسکهای سوغات سرا و گیاهان دارویی - حق بهره برداری موقت از کانکس شماره 5 محصولات دامی و پروتئینی به غیر از گوشت قرمز
سه شنبه بیست و هشتم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 43
بازارچه شهید صمدی واقع در شهرک نور بمدت سه سال و ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار

آگهی مزایده ( مرحله اول )
بازارچه شهید صمدی واقع در شهرک نور بمدت سه سال و ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد حق بهره برداری موقت از بازارچه شهید صمدی واقع در شهرک نور را بمدت سه سال و حق بهره برداری موقت از ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار را مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) ب
شنبه بیست و پنجم بهمن 1399
تعداد بازدید: 168
آرشیو Print RSS