منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : شنبه 29 مهر 1396     |     کد : 1149

برگزاری مزایده حضوری

آگهی مزایده حضوری واگذاری غرف نیم گز سبزه میدان ( به صورت قوام )

باستناد صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد در جهت ساماندهی نیم گزها ، از طریق برگزاری مزایده حضوری ( قوام ) به مدت یکسال نسبت به واگذاری منافع 48 باب غرفه های سبزه میدان با الویت نیم گز های سبزه میدان با شرایط ذیل اقدام نماید :


                                                                                                                                                                              
                                                         آگهی مزایده حضوری واگذاری غرف نیم گز
                                                                   سبزه میدان ( به صورت قوام )

باستناد صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد در جهت ساماندهی نیم گزها ، از طریق برگزاری مزایده حضوری ( قوام ) به مدت یکسال نسبت به واگذاری منافع 48 باب غرفه های سبزه میدان با الویت نیم گز های سبزه میدان با شرایط ذیل اقدام نماید :
1 – ارائه و ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه سازمان .
2 – درخواست های ثبت شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه معاونت فنی و اجرایی و مدیریت مالی سازمان موافقت و تایید نمایند شخص درخواست کننده مجاز به شرکت در مزایده ( قوام ) خواهد بود و شرکت کننده گانی که قبلا به عنوان سپرده (رهن) در نزد سازمان دارند می توانند با تایید مدیریت مالی در مزایده (قوام) شرکت نمایند.
3 – درخواست کننده گان جهت شرکت در مزایده ،پس از موافقت معاونت فنی و اجرایی سازمان و همچنین مدیریت امور مالی با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 30/000/000 ریال ( سی میلیون ریال ) به عنوان سپرده شرکت در مزایده حضوری ( قوام ) به حساب 700788657156 بانک شهر شعبه اطباء به نام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز مجاز به شرکت در مزایده ( قوام ) هستند .
4 – قیمت پایه واگذاری منافع هر غرفه ،بر اساس قیمت ارزیابی کارشناسی خواهد بود .
5 -  مدت قرارداد از تاریخ تحویل غرفه یک سال شمسی میباشد .
6 –در صورت برنده شدن شرکت کننده در مزایده ،حق انصراف نداشته و در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده ضبط خواهد شد.
7 – هر نفر مجاز به شرکت درمزایده برای یک غرفه می باشد  .
8 – سازمان میادین در قبول و یا رد درخواست ها مختار است
9 – حداکثر مهلت برای تحویل مدارک و ثبت درخواست تا ساعت 30 : 14 روز سه شنبه مورخه 96/8/9 می باشد و زمان برگزاری قوام یا حراج حضوری روز چهارشنبه مورخه 96/8/10 راس ساعت 30 : 14 در محل سازمان میادین واقع در خیابان توانیر فلکه گلپارک می باشد .

                                                                         سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                      شهرداری کلانشهر تبریز
 فیروز سلمانپور