منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : يکشنبه 17 دي 1396     |     کد : 1211

مزایده عمومی

شرایط عمومی و اختصاصی مزایده عمومی اجاره غرف های بازارچه شقایق

باستناد صورتجلسه هیات مدیره محترم ،سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز به شماره 83/5398-21/08/96 در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال نسبت به واگذاری عواید تعداد 29 غرفه از بازارچه شقایق بصورت تک تک به شرح ذیل اقدام نماید :


    
                              شرایط عمومی و اختصاصی مزایده عمومی اجاره غرف های بازارچه شقایق واقع در توانیر

باستناد صورتجلسه هیات مدیره محترم ،سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز به شماره 83/5398-96/8/21 در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال نسبت به واگذاری عواید تعداد 29 غرفه از بازارچه شقایق بصورت تک تک به شرح ذیل اقدام نماید :
1-    تعداد غرفه ها 29 بوده و واگذاری منافع هر غرفه بصورت جداگانه انجام می گیرد .
2-    موضوع مزایده عبارت است از واگذاری بهره برداری از منافع تعداد 29 غرفه بازارچه شقایق  بصورت جزء و جداگانه که متقاضی با اطلاع از کمیت و کیفیت بازارچه و غرفه مبادرت به شرکت در مزایده نموده است و صرفا برای ایجاد کارگاه آموزشی صنایع دستی و یا فروشگاه محصولات صنایع دستی و هنری ،صنایع خانگی و موارد مشابه در مزایده شرکت می نماید .
3-    شرکت کننده گان بایستی تاییدیه لازم از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی را اخذ ویا گواهینامه مربوط که نشان دهنده فعالیت در حوزه صنایع دستی و هنری و صنایع خانگی و یا موارد مشابه می باشد را در پاکت الف قراردهند
4-    قیمت پایه مزایده بر اساس نظر کارشناس رسمی نسبت به هر غرفه طبق لیست پیوستی برای اجاره یک ماه می باشد ، ضمناً قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان نبایستی کمتر از قیمت تعیین شده باشد
5-    مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر غرفه 5/000/000 ریال به شماره حساب 700788657156 نزد بانک شهر شعبه اطبا به نام سازمان میادین شهرداری تبریز
6-    مدت بهره برداری 12 ماه شمسی از تحویل غرفه می باشد .
7-    برندگان هر غرفه بعد از عقد قرارداد و تحویل غرفه ملزم به پرداخت ماهانه500/000 ریال به عنوان حق شارژ ( جهت پرداخت هزینه آب ،گاز و هزینه تنظیف و نگهداری فضای سبز و غیره ) می باشد .
8-    بهاء اسناد مزایده به مبلغ 150/000 ریال می باشد که متقاضیان باید مبلغ فوق را به حساب 700788657107 سازمان میادین شهرداری نزد بانک شهر شعبه اطبا واریز و فیش را تحویل سازمان نمایند. ( برای هر غرفه یک سری اسناد مزایده بایستی تهیه گردد )
9-    رعایت ماده یک مصوبه مورخه 1337/10/22 لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مزایده الزامی می باشد .
10-    با توجه به پیشنهاد بهره بردار و انعقاد توافق یکساله ،بهره بردار حق عدول از مفاد و تعهدات قرارداد را نداشته و در صورت اعلان انصراف ،منافع سهم سازمان ،از قرارداد ،یکجا دریافت خواهد شد .
11-    شرکت کنندگان حقوقی در مزایده می بایست فیش سپرده شرکت در مزایده و تائیدیه فرم امضاء صاحبان مجاز شرکتها بانضمام مصدق اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و برای اشخاص حقیقی لازم است ،فیش سپرده ،کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اسناد مزایده پس از امضاء و ممهور نمودن در پاکت الف و فرم قیمت پیشنهادی را در داخل پاکت ب گذاشته و حداکثر تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 1396/10/30 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند .
12-    کلیه پیشنهادات در ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 1396/10/30 با حضور اعضاء کمیسیون مربوطه در محل دفتر مرکزی باز و برنده مزایده تعیین خواهد شد . ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در سازمان حضور یابند
13-    به پیشنهاد های مشروط ،قلم خورده ،ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14-    سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد لذا ممکن است استرداد سپرده آنها به طول انجامد ،قبول شدگان بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
15-    هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برندگان مزایده می باشد که بصورت مساوی از آنان اخذ خواهد شد  .
16-    سازمان میادین در رد و قبول پیشنهادات مختار است .


                                                       جوادصدیقی – مدیر عامل سازمان
                                                       میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                    شهرداری تبریزفیروز سلمانپور