منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : شنبه 23 دي 1396     |     کد : 1215

مزایده عمومی

شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

به استناد مصوبه شماره 4370/83 مورخه 96/6/29 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری20 دستگاه کیوسک گل فروشی را از طریق برگزاری مزایده طبق شرایط ذیل به افراد واجد شرایط واگذار نماید .


  

شرایط مزایده 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

به استناد مصوبه شماره     4370/83  مورخه     96/6/29    هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری20 دستگاه کیوسک گل فروشی را از طریق برگزاری مزایده طبق شرایط ذیل به افراد واجد شرایط واگذار نماید .  

1- مدت بهره برداری 12 ماه  می باشد.  

2- به پیشنهادات واصله پس از انقضای مهلت یاد شده و همچنین پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- قیمت پایه مزایده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری  برای اجاره یک ماه تعیین شده است  ، ضمناً قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان نبایستی کمتر از قیمت تعیین شده باشد .

4-سپرده شرکت در مزایده مبلغ -/10/200/000 ریال می باشد که به شماره حساب 700788657156 نزد بانک شهر شعبه اطبا ء بنام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

5- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ، سپرده آنان به نفع  سازمان ضبط خواهد شد ،مگر در دیگر کیوسک ها به ترتیب برنده شمرده شوند.

6 – متقاضیانی که دارای قرارداد بهره برداری از منافع کیوسک ها و کانکس های متعلق به سازمان می باشند ،در صورت شرکت در مزایده بایستی قبلا انصراف کتبی خود را از قرارداد قبلی به سازمان ارائه نمایند .به هر حال در صورت عدم انصراف و شرکت در مزایده پیشنهادات وارده بازگشایی نخواهد شد

7 – شرکت کنندگان در مزایده بایستی تسویه حساب مالی از امور مالی سازمان اخذ نمایند ،در صورت داشتن بدهی به سازمان مجاز به شرکت در مزایده نمی باشند و در صورت ارائه پیشنهاد ،پیشنهادات وارده کنار گذاشته می شود .

8- شرکت کنندگان حقوقی در مزایده می بایست فیش سپرده شرکت در مزایده و تائیدیه فرم امضاء صاحبان مجاز شرکتها بانضمام مصدق اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و برای اشخاص حقیقی لازم است فیش سپرده کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اسناد مزایده پس از امضاء و ممهور نمودن در پاکت الف و فرم قیمت پیشنهادی را در داخل پاکت ب گذاشته و حداگثر تا ساعت14/30 روز دوشنبه مورخه96/11/2 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند .

9-کلیه پیشنهادات در ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخه 96/11/2 با حضور اعضاء کمیسیون مربوطه در محل ساختمان اداری سازمان باز گشایی و برنده مزایده تعیین خواهد شد . ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در سازمان حضور یابند .  

10- پیشنهادات به ترتیب و از کیوسک گل فروشی شماره 1 شروع و تا شماره 20  انجام خواهد گرفت و در صورتیکه پیشنهاد دهندگان در هر کدام از کیوسک ها به ترتیب برنده گردند پیشنهاد های بعدی مفتوح نخواهد شد 0

11- بهاء اسناد مزایده به مبلغ-/150/000 ریال می باشد که متقاضیان باید مبالغ فوق را به حساب 700788657107 سازمان میادین شهرداری نزد بانک شهر شعبه اطباء واریز و فیش را تحویل سازمان نمایند .

12 – با توجه به پیشنهاد بهره بردار و انعقاد توافق یکساله ،بهره بردار حق عدول از مفاد و تعهدات قرارداد را نداشته و در صورت اعلان انصراف ،منافع یک ساله سازمان ،از قرارداد ،یکجا دریافت خواهد شد .

13- رعایت ماده یک مصوبه به مورخه 1337/10/22لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مزایده الزامی است .

14- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد لذا ممکن است استرداد سپرده آنها به طول انجامد ، قبول شدگان به ترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد .

15- هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برندگان می باشد که بصورت متساوی از برندگان شرکت در مزایده اخذ خواهد شد .

16-هر شخص می تواند برای کلیه کیوسک ها اسناد مزایده دریافت نموده و پیشنهاد قیمت ارائه دهد ، ولی در صورت برنده شدن در یک کیوسک ( که به ترتیب شماره کیوسک بازگشایی خواهد شد ) ، بقیه پیشنهاد ها ی وی کنار گذاشته شده و مفتوح نخواهد شد .

17 – در صورتیکه فردی در یک کیوسک نفر دوم بوده و در کیوسک دیگر نفر اول باشد ،ملاک عمل سازمان برای عقد قرارداد با ایشان ،کیوسکی است که در آن نفر اول بوده است و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

18 - در صورتیکه قیمتهای پیشنهادی یکسان باشد انتخاب برنده با اولویت کسانی خواهد بود که با سازمان در رابطه با گل فروشی تاییدیه لازم را داشته باشند

19 - سازمان در قبول و یا رد پیشنهاد ها مختار است .

جواد صدیقی -  مدیرعامل سازمان

میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز


فیروز سلمانپور