منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 1397     |     کد : 1322

آگهی مزایده

مزایده کانکس ها و غرفه های موقت سازمان

به استناد مصوبه شماره 8765/83 – 96/1220 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان جهت عرضه میوه وتره بار و محصولات دامی و کشاورزی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.

آگهی مزایده 
 
به استناد مصوبه شماره 8765/83 – 96/12/20 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری  از کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان جهت عرضه میوه وتره بار و محصولات دامی و کشاورزی  را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی  با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.
2. قیمت پایه هرغرفه و کانکس  براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که در اسناد مزایده ارایه خواهد شد.
3. مدت قبول پیشنهادات از روز دوشنبه  مورخه 97/3/28 تا آخر وقت اداری روز شنبه  مورخه 97/4/9 می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14:30روز یکشنبه مورخه 97/4/10  مفتوح خواهد شد.
4. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
5. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد.  
8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
      
       تاریخ انتشار : 97/3/28
 
 
 
ابراهیم محمدی  - سرپرست
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


فیروز سلمانپور