منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1398     |     کد : 1464

آگهی مزایده ( مرحله دوم)

مزایده کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دام

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 866/83مورخه 97/02/17هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دامی مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده واقع در سطح شهر با شرایط اختصاصی قید شده در اسناد مزایده بمـدت 1 سال از طریـق برگـزاری مزایـده عمـومی ( کتبی ) به اشخاص حقیـقی و حقـوقی با شرایط اختصاصی زیر واگذار نمایـد.

آگهی مزایده  ( مرحله دوم)
 

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 866/83 مورخه 98/02/17 هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دامی مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده واقع در سطح شهر با شرایط اختصاصی قید شده در اسناد مزایده بمـدت 1 سال از طریـق برگـزاری مزایـده عمـومی ( کتبی ) به اشخاص حقیـقی و حقـوقی با شرایط اختصاصی  زیر واگذار نمایـد. متقاضیـان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسنـاد مزایـده – پس از واریـز مبلغ -/150.000 ریـال به حسـاب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهـرداری تبـریـز جهت اخذ اسنـاد مزایـده در اوقـات اداری از روز چهارشنبـه مورخه 98/04/26 تا آخـر وقت اداری روز سه شنبـه مورخه 98/05/8 به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز – خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمـان مراجعـه نمایند. ضمنـاً متقاضیـان می بایست تا پایان وقت اداری 14:30 روز سه شنبه مورخه 98/05/8 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضـاء، مخـدوش و پیشنهـادهایـی که بعد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصل شود مطلـقاً ترتیب اثـر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی –  فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهـد شـد – سایـر اطلاعـات و جزئیـات مربوطـه در اسنـاد مــزایده مندرج است. ضمنـاً کلیـه پاکتها رأس ساعت 14:45 روز سه شنبه مورخه 98/05/8 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های کارشناسی و چاپ برعهده برنده مزایده خواهد بود.


 
                                                                                                    ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان 
                                                                                                    میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                                                شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ