منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398     |     کد : 1486

آگهی مزایده (مرحله دوم)

مزایده دو باب سالن بازارچه انقلاب - یک باب مغازه بازارچه میلاد ولیعصر - 5 باب مغازه میدان خشکبار2

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به شماره 2667/83مورخ 98/4/30حق بهره برداری موقت از منافع دو باب سالن حدوداً به متراژ 1300 متر مربع ،واقع در میدان انقلاب اول شهرک ارم صرفا" به اشخاص حقــوقی برابر با شـــرایط اختصاصــی قیــد شده در اسناد مزایده جهت عرضه مایحتاج عمومی و محصولات کشاورزی - حق بهره برداری یک باب مغازه 5/35 متری بازارچه میلاد واقع درولیعصر جنب آپارتمانهای ایرداک–اول خیابان رودکــی جهت عــرضه محصولات کشاورزی-و حق بهره برداری 5 باب مغازه جهت عرضه حبوبات و خشکبار هرکدام به متراژ 60 مترمربع واقع در میدان خشکبار 2 مطابق با مشخصات مندرج درشرایط مزایده بمدت معین وقید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .


آگهی مزایده (مرحله دوم )
 
سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به  شماره  2667/83 مورخ 98/4/30 حق بهره برداری موقت از منافع  دو باب سالن حدوداً به متراژ 1300 متر مربع ، واقع در میدان انقلاب اول شهرک ارم صرفا" به اشخاص حقــوقی برابر با شـــرایط اختصاصــی قیــد شده در اسناد مزایده جهت عرضه مایحتاج عمومی و محصولات کشاورزی - حق بهره برداری یک باب مغازه 35/5 متری بازارچه میلاد واقع درولیعصر جنب آپارتمانهای ایرداک – اول خیابان رودکــی جهت عــرضه محصولات کشاورزی-و حق بهره برداری 5 باب مغازه جهت عرضه حبوبات و خشکبار هرکدام به متراژ 60 مترمربع واقع در میدان خشکبار 2 مطابق با مشخصات مندرج درشرایط مزایده بمدت معین وقید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/300.000 ریال به حساب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مرایده  در اوقات اداری از روز چهار شنبه مورخه 98/07/17 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/08/1 به امور حقوقی و امور قراردادها واقع در تبریز  – خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمائید ضمنا متقاضیان میبایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/8/1 پاکت های شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه دراسناد مزایده مندرج است. ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت 14:45 روزچهارشنبه  مورخه 98/08/1 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 
                                                                                ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان
                                                                                    میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                       شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ