منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398     |     کد : 1487

آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول )

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به شماره 2667/83 مورخه 98/4/30 در خصوص انجام هرگونه فراخوان و معاملات اعم از مزایده –مناقصه براساس اعتبارات بودجه مصوب طی مراحل وتشریفات قانونی.


آگهی مناقصه عمومی(مرحله اول )
 

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1– الف  مصوبه شــــورای سـازمان به  شماره 2667/83 مورخه 98/4/30 در خصوص انجام هرگونه فراخوان و معاملات اعم از مزایده – مناقصه براساس اعتبارات بودجه مصوب طی مراحل و تشریفات قانونی.

موضوع آگهی : اجرای پروژه کارهای عمومی عمرانی ساماندهی میادیــن ( میوه و تره بار و شقایق و سبزه میدان) و احــداث بازارچـــه های محلـــی با برآورد -/ 4.000.000.000 ریال معادل چهارصد میلیون تومان.

لذا از شرکتهای واجدشرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی براساس حداقل پایه 5 جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه – پس از واریز مبلغ -/300.000 ریال به حساب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مناقصه در اوقات اداری از روز چهار شنبه مورخه 98/07/24 تا آخروقت اداری روزشنبه مورخه 98/08/11 به امور قراردادها واقع در تبریز – خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمائید.ضمناً متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 98/08/11 پاکتهای شرکت در مناقصه را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند. کلیه پاکتها راس ساعت 15:00 روزشنبه مورخه 98/08/11 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. رعایت ظرفیت کاری و پروژه ها دردست اجرای پیمانکاران الزامی بوده و مسئولیت آن برعهده شرکتهای مربوطه خواهد بود. بدیهی است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهدبود و سایراطلاعات و جزئیات مربوطه دراسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.

 
                                           ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان
                                            میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                            شهرداری تبریز
 


PDF چاپ چاپ