منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : سه شنبه 8 بهمن 1398     |     کد : 1514

آگهی مزایده(مرحله یک)

مزایده حق بهره برداری موقت از منافع، تعداد 19 دستگاه کیوسک گلفروشی تحت پوشش سازمان واقع درسطح شهر به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی


آگهی مزایده(مرحله یک)
 
سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استنادمصوبه هیئت مدیره سازمان به  شماره 6137/83 مورخه 98/10/17 حق بهره برداری موقت از منافع تعداد 19 دستگاه کیوسک گلفروشی تحت پوشش سازمان میادین واقع درسطح شهرمطابق اسناد و شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/300.000 ریال به حساب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مزایده  در اوقات اداری از روز چهارشنبه  تاریخ  98/11/02 تا آخر وقت اداری روز  چهار شنبه تاریخ 98/11/16 به امور حقوقی و امور قراردادها واقع در تبریز  – خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند ضمناً متقاضیان میبایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 98/11/16 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده منـــدرج است. ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت 14:45 روز چهار شنبه  تاریخ 98/11/16 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
 
ابراهیم محمدی – مدیرعامل 
 
 


PDF چاپ چاپ