منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1399     |     کد : 1585

آگهی مزایده

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 1138/83-99/3/26 حق بهره برداری موقت ورودیه و باسکول سبزه میدان و یک باب مغازه نیمگز سبزه میدان و تعدادی کیوسک گلفروشی و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 83/7390-14/12/98 تعدادی غرف میوه و محصولات کشاورزی و به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 83/1138 -26/3/1399 اغذیه فروشان سبزه میدان را مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده بمدت معین و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 1138/83-99/3/26 حق بهره برداری موقت ورودیه و باسکول سبزه میدان و یک باب مغازه نیمگز سبزه میدان و تعدادی کیوسک گلفروشی و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 7390/83-98/12/14 تعدادی غرف میوه و محصولات کشاورزی و به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 1138/83 -99/3/26 اغذیه فروشان سبزه میدان را مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده بمدت معین و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/300.000 ریال به حساب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در اوقات اداری از روز چهارشنبه مورخه 99/5/8 تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه  99/5/21 به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز  – خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان میبایست تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 99/5/21 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخه 99/5/21 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 

 
ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ