صفحه اصلی
            انقلاب اسلامی ایران پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.
                                                                                                            ( امام خمینی ره)
 
 منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1399     |     کد : 1614

آگهی مناقصه آزاد عمومی

مناقصه عمومی اجرای پروژه کارهای عمومی عمرانی و ساماندهی میادین و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و همچنین کانکسها و غرف میوه و تره بار تحت نظارت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

 

آگهی مناقصه آزاد عمومی


سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 16/6/1399 – 83/3580 اجرای پروژه کارهای عمومی عمرانی و ساماندهی میادین و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و همچنین کانکسها و غرف میوه و تره بار تحت نظارت سازمان اعم از: بازارچه ها، سبزه میدان، میدان بزرگ میوه و تره بار، میادین خشکبار 1 و 2 را مطابق با مشخصات مندرج در شرایط و قید شده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی(کتبی)* به پیمانکاران صلاحیت دار و رتبه دار واگذار نماید.
موضوع آگهی:
  1. اجرای پروژه کارهای عمومی عمرانی و ساماندهی میادین و مرکز عرضه محصولات کشاورزی و همچنین کانکس ها و غرف میوه و تره بار تحت نظارت سازمان واقع در سطح شهر با برآورد 13200000000 ریال .
  2. سپرده شرکت در مناقصه 610000000
  3. مبلغ خرید اسناد 300000 ریال می باشد.
  4. از شرکت های واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس حداقل پایه 5 راه باند یا ابنیه دعوت میشود  از روز سه شنبه مورخه 11/9/99 تا روز یک شنبه مورخه 23/9/99 با در دست داشتن گواهی پایه به روز و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 610000000 ریال به حساب سپرده 700788657156 بانک شهر جهت اخذ اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز – خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک- ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت قبول پیشنهادات و  پایان وقت اداری ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخه 23/9/99 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 23/9/99 در محل سازمان می باشد. رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران الزامی بوده و مسئولیت آن بعهده شرکت های مربوطه خواهد بود.
  1. سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.
  2. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  3. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.
  4. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
                            ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان


PDF چاپ چاپ