صفحه اصلی
            انقلاب اسلامی ایران پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.
                                                                                                            ( امام خمینی ره)
 
 منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1400     |     کد : 1674

آگهی مزایده

حق بهره برداری موقت از تعدادی غرف و کانکس های میوه و محصولات کشاورزی و تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان

آگهی مزایده
 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 83/713-6/2/1400 حق بهره برداری موقت از تعدادی غرف و کانکس های میوه و محصولات کشاورزی را بمدت 1 سال، و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 82/5460-4/12/1399 تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان را بمدت 2 سال، مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/500.000 ریال به حساب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در اوقات اداری از روز سه شنبه مورخه 18/3/1400 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه  29/3/1400 به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز  – خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان باید تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 29/3/1400 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند.
کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت 14 روز شنبه مورخه 29/3/1400 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد.
ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
 
 
ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ