صفحه اصلی
            انقلاب اسلامی ایران پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.
                                                                                                            ( امام خمینی ره)
 
 منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : چهارشنبه 10 فروردين 1401     |     کد : 1759

آگهی مزایده

حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز، تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان و تعدادی از کیوسکهای گلفروشی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز را بمدت 1 سال و تعدادی از کیوسکهای گلفروشی را بمدت 1 سال و تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان را بمدت 2 سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی واگذار نماید.

آگهی مزایده
 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 83/4446-11/11/1400 حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز را بمدت 1 سال و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 82/4257-22/10/1400 تعدادی از کیوسکهای گلفروشی را بمدت 1 سال و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 82/5460-4/12/1399 تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان را بمدت 2 سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی واگذار نماید.
لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات شرکت کنندگان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) انجام خواهد شد. ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
کلیه شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق اسناد موجود در سامانه به صورت فیش بانکی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به حساب شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واریز نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده : از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17/1/1401 تا ساعت 11 قبل از ظهر روز  دوشنبه مورخ 22/1/1401 در بستر سامانه ستاد ایران.
آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران تا ساعت 11 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 31/1/1401 می باشد و تنها فیش سپرده شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی تا ساعت 11 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 31/1/1401 به دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واقع در خیابان توانیر فلکه گلپارک تحویل نمایند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 30/14 روز  چهارشنبه مورخ 31/1/1401  در بستر سامانه ستاد ایران در محل سازمان میادین خواهد بود.
کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 

 
سعید مطلّبی سرپرست سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ