منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : يکشنبه 26 دي 1395     |     کد : 975

آگهی

مزایده بازارچه خرید و فروش خودرو

به استناد مصوبه 83/6034-4/10/95 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد عواید حاصل از بازارچه خرید و فروش خودرو را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 15 ماه به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.


آگهی مزایده

 

به استناد مصوبه 6034/83-95/10/4 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد عواید حاصل از بازارچه خرید و فروش خودرو را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 15 ماه  به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط  به شرح ذیل واگذار نماید.

1- مدت قرارداد 15 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.  

2- قیمت پایه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ -/380.000.000 ریال بصورت ماهانه.

3- مدت قبول پیشنهادها از  روز چهارشنبه مورخه 95/10/22  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 95/11/5
می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخه 95/11/5 مفتوح خواهد شد.

4- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.

5- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

6- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

7- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

9- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه مورخه 95/10/22

           

 

 

مهدی مهرداد -  مدیرعامل سازمان

میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز


فیروز سلمانپور