منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : دوشنبه 27 دي 1395     |     کد : 983

تجدید آگهی

مزایده بازارچه میلاد ولیعصر و طبقه پایین بازارچه انقلاب

به استناد مصوبه 5478/83-95/9/15 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد بازارچه میلاد ولیعصر واقع در ولیعصر جنب آپارتمانهای ایرداک و طبقه پایین بازارچه انقلاب واقع در بلوار 42 متری انقلاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی بصورت توأمان به مدت 5 سال به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
تجدید آگهی مزایده

 

به استناد مصوبه 5478/83-95/9/15 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد بازارچه میلاد ولیعصر واقع در ولیعصر جنب آپارتمانهای ایرداک و طبقه پایین بازارچه انقلاب واقع در بلوار 42 متری انقلاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی بصورت توأمان به مدت 5 سال  به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط  به شرح ذیل واگذار نماید.

1- مدت قرارداد 5 سال از تاریخ تحویل بازارچه  می باشد.  

2- قیمت پایه برای بازارچه میلاد ولیعصر 3% از فروش و اجاره بهای ماهانه -/180.000.000 ریال از ماه دوازدهم بعد از عقد قرارداد

3- قیمت پایه برای طبقه پایین بازارچه انقلاب 2/5% از فروش و اجاره بهای ماهانه -/100.000.000 ریال از ماه یازدهم بعد از عقد قرارداد.

3- مدت قبول پیشنهادها از  روز دوشنبه مورخه 95/10/27 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 95/11/10 
می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 95/11/10 مفتوح خواهد شد.

4- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.

5- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

6- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

7- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

9- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 95/10/27

 

           

 

 

مهدی مهرداد -  مدیرعامل سازمان

میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریزفیروز سلمانپور