منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : دوشنبه 27 دي 1395     |     کد : 984

آگهی

مناقصه عمومی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3127/83 به تاریخ 95/5/28 هیات مدیره سازمان عملیات کارهای عمران عمومی سازمان را به مناقصه بگذارد.آگهی مناقصه عمومی

 

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3127/83 به تاریخ 95/5/28 هیات مدیره سازمان عملیات کارهای عمران عمومی سازمان را به مناقصه بگذارد.

موضوع آگهی : کارهای عمومی عمرانی با برآورد -/4.000.000.000 ریال

لذا از شرکتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس حداقل پایه 5 ساختمان و یا راه دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی تا روز شنبه مورخه 95/11/9 با در دست داشتن گواهی پایه به روز و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت و فیش واریزی به مبلغ -/400.000 ریال به حساب درآمد 700788657107 بانک شهر جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند. آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه سازمان مورخه 95/11/9 تا ساعت 14:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز شنبه مورخه 95/11/9 ساعت 14:30 واقع در محل سازمان می باشد. رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکتهای مربوطه خواهد بود. بدیهی است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج جزء لاینفک قرارداد خواهد بود. ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نمایند. 

سایت سازمان : Mayadin.Tabriz.ir

مهدی مهرداد

مدیرعامل سازمان میادین

 و ساماندهی مشاغل شهریفیروز سلمانپور