منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1395     |     کد : 986

آگهی مزایده

فروش 7 باب از مغازه های میدان خشکبار 2

به استناد مصوبه هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد فروش 7 باب از مغازه های میدان خشکبار 2 را از طریق برگزاری مزایده عمومی با افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.


                                                  آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد فروش 7 باب از مغازه های میدان خشکبار 2  را  از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قبول پیشنهادها از روز یکشنبه مورخ 95/11/10 تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/23 می باشد.  و پیشنهادها رأس ساعت 14/30 روز شنبه 95/11/23 مفتوح خواهد شد.
2- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده اعلام خواهد شد
3- قیمت پایه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
4- شرایط ویژه فروش 40% نقد و مابقی طی اقساط 18 ماهه می باشد.
5- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.


تاریخ انتشار : 95/11/10
      روز یکشنبه  
    


                                                                 مهدی مهرداد -  مدیرعامل سازمان
                                                                 میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                    شهرداری تبریزفیروز سلمانپور