منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : يکشنبه 24 بهمن 1395     |     کد : 994

آگهی

مزایده عواید بهره برداری از باسکول میدان تره بار بزرگ تبریز

به استناد مصوبه 83/6043 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از باسکول میدان تره بار بزرگ تبریز را از طریق برگزاری مزایده به مدت 13 ماه به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.                                                                   آگهی مزایده

به استناد مصوبه 6043/83 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از باسکول میدان تره بار بزرگ تبریز را از طریق برگزاری مزایده به مدت 13 ماه  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد لغایت 97/1/31  می باشد.  
2- قیمت پایه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ -/170.000.000 ریال بصورت ماهانه.
3- مدت قبول پیشنهادها از  روز پنجشنبه مورخه 95/11/28  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 95/12/10
می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخه 95/12/10 مفتوح خواهد شد.
4- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
5- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 95/11/28
    

                                                                                                     مهدی مهرداد -  مدیرعامل سازمان
                                                                                                      میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                                                  شهرداری تبریز
فیروز سلمانپور