منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : شنبه 14 اسفند 1395     |     کد : 998

آگهی

مزایده عواید حاصل از ورودیه سبزه میدان تبریز به همراه عواید باسکول داخل میدان

به استناد مصوبه 83/7596-95/11/26 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد عواید حاصل از ورودیه سبزه میدان تبریز به همراه عواید باسکول داخل میدان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 13 ماه به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.                                                                آگهی مزایده

به استناد مصوبه 83/7596-95/11/26 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد عواید حاصل از ورودیه سبزه میدان تبریز به همراه عواید باسکول داخل میدان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 13 ماه  به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط  به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد لغایت 97/1/31 می باشد.  
2- قیمت پایه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ -/560.000.000 ریال بصورت ماهانه.
3- مدت قبول پیشنهادها از  روز چهارشنبه مورخه 95/12/4  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 95/12/17
می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخه 95/12/17 مفتوح خواهد شد.
4- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
5- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 95/12/4
    


                                                                                             مهدی مهرداد -  مدیرعامل سازمان
                                                                                              میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                                         شهرداری تبریز
فیروز سلمانپور